logo

Kultur Lab – kookreacja w kulturze

Projekt “Wspólnota dla kultury - konsultacje, które łączą” aktywizuje i zachęca pracowników instytucji kultury do lepszego poznawania potrzeb odbiorców w zgodzie z ideą ko-kreacji. Dzięki dofinansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny uzyskaliśmy możliwość przeprowadzenia szeregu działań edukacyjno-badawczych kierowanych do pracowników instytucji kultury z Dolnego Śląska i Małopolski.

kulturlab.org

Naszym głównym narzędziem służącym do komunikacji i edukacji jest portal kulturlab.org. Oprócz informacji o projekcie i bieżących działaniach znajduje się tam ekspercki blog z wpisami na temat praktycznego wykorzystania metody design thinking w kulturze. Treści na stronie zostały wsparte materiałami video, które poszerzają opisywane wątki. Seria kilkunastu wpisów wraz z materiałami video stanowi razem mini-przewodnik po proponowanej metodzie, który od razu podpowiada jak poszczególne narzędzia przełożyć na realia różnych instytucji kulturalnych. Dodatkowo, na stronie został opublikowany ciekawy wywiad z Edytą Gawlak - koordynatorką wolontariatu działającego przy Festiwalu Kultury Żydowskiej. Rozmówczyni współpracowała z mentorami przy okazji innych projektów realizowanych przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych i na własnym przykładzie opowiada jak design thinking pomogło udoskonalić ofertę wolontariatu i dalej go rozwijać.
Zobacz stronę

Program mentoringowy

Głównym trzonem projektu jest program mentoringowy, który zakłada włączenie 98 osób z 12 instytucji kultury w proces aktywnego kształtowania oferty programowej publicznych instytucji kultury. W praktyce, 12 zespołów pod okiem mentorów projektu jest prowadzona krok po kroku przez proces konsultacji z mieszkańcami zaprojektowany metodą design thinking. Metoda ta zakłada aktywne włączenie odbiorców w proces udoskonalania obecnej oferty kulturalnej. Bezpośrednim efektem tych działań będą "lepsze" oferty kulturalne oraz poczucie sprawczości po stronie mieszkańców, włączonych w proces bezpośrednio. Ponadto, w ramach procesu pracownicy kultury zostaną przeszkoleni z włączających technik prowadzenia konsultacji oraz metod badania doświadczenia odbiorców.

Bezpośrednim efektem działań będą "lepsze" oferty kulturalne oraz poczucie sprawczości po stronie mieszkańców, włączonych w proces bezpośrednio. Ponadto, w ramach procesu pracownicy kultury zostaną przeszkoleni z włączających technik prowadzenia konsultacji oraz metod badania doświadczenia odbiorców. Całemu projektowi towarzyszy szereg działań wspierających.

Badania

Jednym z elementów projektu są badania dot. diagnozy praktyk instytucji kultury w zakresie włączania odbiorców do projektowania oferty kulturalnej. Do badania zostały włączone różnorodne instytucje z obszaru Dolnego Śląska i Małopolski, które podzieliły się swoimi praktykami. Badania ilościowe zostały wsparte badaniami jakościowymi. Przeprowadzono wywiady eksperckie z przedstawicielami małopolskich instytucji kultury. Na podstawie zebranych danych powstanie raport wraz z gotowymi rekomendacjami i propozycjami działań. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w trakcie jesiennej konferencji podsumowującej projekt.

Działania towarzyszące

Naszymi działaniami chcemy promować ko-kreacyjne podejście do konsultowania programów publicznych instytucji kultury. Aby to osiągnąć opracowaliśmy podręcznik nt. prowadzenia procesów ko-kreacyjnych w sektorze publicznym oraz policy brief przeznaczony dla decydentów, działających w obszarze polityk kulturalnych. Tym działaniom będą towarzyszyć warsztaty edukacyjne zaplanowane na wrzesień 2023 r.. 45 osób z małopolskich instytucji kultury weźmie udział w warsztatach, które przygotowały ich do roli moderatora procesu kreatywnego. Zdobyta wiedza na warsztacie pomoże lepiej zrozumieć ko-kreacyjne podejście i zachęci ich do przeprowadzenia procesu we własnych instytucjach. Zwieńczeniem projektu będzie konferencja on-line skierowana do wszystkich uczestników projektu oraz osób zainteresowanych tematem wykorzystania proponowanego podejścia design thinking w kulturze. Przygotowaliśmy również serię filmów edukacyjnych.
Zobacz filmy!