logo

Statut

.

STATUT FUNDACJI WARSZTAT INNOWACJI SPOŁECZNYCH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja „WARSZTAT Innowacji Społecznych”, w dalszej części zwana Fundacją, ustanowiona przez:

 1. Paulinę Heizer,
 2. Macieja Lipiarskiego,
 3. Dawida Sobolaka,
 4. Jana Strycharza,

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez Grzegorza Kościelniaka notariusza w Krakowie, w dniu 6.06.2012 r., za numerem Repertorium A nr 625/2012 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych dla ułatwienia współpracy z partnerami z zagranicy.

§5

Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

§6

Fundacja może ustanawiać medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celem Fundacji jest:

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji społecznej w Polsce
 • Podnoszenie jakości przedsiębiorczości społecznej w Polsce
 • Rozwijanie kapitału społecznego i kreatywnego w Polsce

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. Planowanie, realizowanie programów mających na celu opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie innowacji społecznych
 3. Ewaluację programów mających na celu wdrożenie innowacji społecznych prowadzonych zarówno przez Fundację, jak i przez inne podmioty
 4. Gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy (naukowej i eksperckiej) z zakresu innowacji społecznej
 5. Podejmowanie wspólnych działań z innymi (krajowymi i zagranicznymi) organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy, edukacyjny, lub realizują inne działania w sferze publicznej w zakresie problematyki społecznej
 6. Opracowanie programów szkoleniowych
 7. Prowadzenie innych działań edukacyjnych w formie seminariów i warsztatów z zakresu innowacji społecznej i przedsiębiorczości społecznej,
 8. Udostępnia na zasadzie wolnych licencji Otwartych Źródeł Edukacyjnych w zakresie wyznaczanym przez cele Fundacji
 9. Integrowanie różnych środowisk (naukowych, administracji publicznej, biznesu, trzeciego sektora) wokół problematyki innowacji społecznej
 10. Promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontariackich.
 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

§9

 1. Działalność określona w § 7 i § 8 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może jest prowadzona jako działalność nieodpłatna, chyba że Zarząd Fundacji podejmie uchwałę ustanawiającą odpłatność dla działalności danego rodzaju.
 2. Zarząd Fundacji określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.
 4. Fundacja dla realizowania swojego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami, oraz tworzyć inne podmioty.

§10

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie określonej w akcie fundacyjnym.
 2. Z majątku fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 zł.
 3. Dochodami Fundacji są:
 • darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochody z majątku Fundacji, w tym z oddanych do odpłatnego korzystania rzeczy i praw majątkowych,
 • dochody z papierów wartościowych, w tym z obligacji i akcji, z udziałów w spółkach prawa handlowego, z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz z certyfikatów inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia,
 • odsetki bankowe,
 • dochody ze sprzedaży składników majątku Fundacji,
 • wpływy z działalności gospodarczej Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

§12

 1. Władzami fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

RADA FUNDACJI

§13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 3. Członków pierwszej Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Członków Rady Fundacji na kolejne kadencje powołuje Przewodniczący Rady Fundacji kończącej kadencję.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. Rada Fundacji powołuje ze swojego składu Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom.

  §14

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby członków Rady, o ile w statucie nie przewidziano surowszych warunków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się w trybie on-line przy wykorzystaniu łączności na odległość. Warunkiem odbywania posiedzeń Rady w tym trybie jest uprzednie przekazanie zarządowi Fundacji przez członków jej Rady aktualnych adresów poczty elektronicznej. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków członków Rady Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Rady Fundacji jest równoznacze z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Rady Fundacji obowiązkowi każdoczesnego uaktualniana danych, nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia korespondencji wysłanej na zgłoszony wcześniej zarządowi Fundacji dotychczasowy adres członka jej Rady.

§15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
 • uchwalanie Regulaminu Rady i Zarządu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu
  i ustalanie ich wynagrodzenia.
 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • nadzór nad działalnością Fundacji.
 • podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu
  z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§17

 1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do trzech Członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Przewodniczącego Rady przed upływem kadencji.

  §18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów i planów wewnętrznych,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 • występowanie z wnioskami o dotację i dofinansowanie związane
  z celami Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w kwestii podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej przedmiotu i zakresu,<
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

  §19

 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu, działających łącznie, w tym prezesa.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§20

 1. Dla osiągnięcia zamierzonych celów Fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami, w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzone poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może także polegać na udziale w spółkach prawa handlowego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

wydawanie książek (58.11.Z)

pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),

badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

działalność portali internetowych (63.12.Z),

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),

dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

 1. Decyzję w przedmiocie podjęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§22

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
  2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§23

W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.3 ustawy o fundacjach, na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbliżonych, instytucjom wskazanym przez Radę Fundacji.

§24

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.